Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică IALOMIȚA

Direcţia Judeţeană de Statistică Ialomiţa  îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

În realizarea obiectului de activitate,  Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

– asigură culegerea,verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Progamul Statistic Naţional Anual aprobat;

– organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N.S.;

– organizează instruiri,  îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;

– participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;

– propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice, precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;

– asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;

– furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate ;

– informează din proprie iniţiativă administraţia publică locală şi la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte  ce intervin în economia judeţului;

– prezintă anual  Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;

– elaborează-proiectează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului, spre a fi publicate;

– îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.